At nang mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista, na nangangaral sa ilang ng Judea, na nagsasabi, 2 Mangagsisi kayo; sapagka't malapit na ang kaharian ng langit. Ang Labindalawang Alagad ... (Mc. Kabanata 3 . The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 10. Version Information. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. 6 “Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Sa Bagong Sanlibutang Salin, ang pangalang ito ay lumilitaw nang 6,979 na beses sa Hebreong Kasulatan at 237 beses sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mateo 6:28 Full Chapter Mateo 6:30 → 29 Gayon ma'y sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Mateo 6:7. huwag kayong maging paulit-ulit sa sinasabi ninyo: ... (YHWH) at isinasaling “Jehova” sa Tagalog. Ang Labindalawang Alagad (). 1:54; 6:7. ninyo itong mabuti: kapag nakita ninyong nagaganap na sa Dakong Banal ang kasuklam-suklam na kalapastanganang tinutukoy ni Propeta Daniel, 16 ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan, 17 ang # Lu. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 6:7-13; Lu. 9:1-6) 5 Ang labindalawang ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, “Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil, o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. ← Mateo 5 Mateo 7 → 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit langit . Tagalog: Ang Dating Biblia. 6 Tulad # Gen. 15:6; Ro. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 2 Ito ang mga pangalan ng labindalawang apostol: Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo; 3 si Felipe, si … 10 Tinipon ni Jesus ang labindalawang alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. 15 “Unawain # Dan. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Bibliya Tagalog Holy Bible . 4:3. ng nangyari kay Abraham, “Sumampalataya siya sa Diyos, at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos na taong matuwid.” 7 Kung # Ro. 17:31. nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay, 18 at ang nasa bukid ay … Mateo 10. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Matthew, chapter 6 of the Tagalog Holy Bible 4:16. gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Mateo 6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Katuruan tungkol sa Paglilimos. 2 “Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa … 6 Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. 3 Sapagka't ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Mateo 6:7 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulitulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil: sapagka't iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. 9:27; 11:31; 12:11; 1 Mcb.