20Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. 29At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Verses 14:15, 16, and part of 17. Previous: Juan 14:23-24. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Tagalog Bible Verse. 2. (Juan 14:27) Comments. Lumakad na tayo!”. 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. 19 Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 14. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? 23 Sumagot si Jesus, “Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita; iibigin siya ng aking Ama, at kami'y pupunta at mananahan sa kanya. 3 At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko … 17Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. 18Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili[c] sa inyo. Juan Tagalog Bible Verse Juan 14:6. John 14:15 - Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Agronomy Free Full Text A Beetle In A Haystack Are There. Tags: Juan 1:14. 14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. 14 At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. Kawikaan Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Kawikaan 11:24. 25Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. JimLaS 3 months ago 1 min read. Wala siyang kapangyarihan sa akin, 31 subalit ginagawa ko ang iniutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutang ito na iniibig ko ang Ama. Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. Nauugnay na mga Juan 14:6. comments. Nawa'y nagbigay inspirasyon sayo ang binasa nating ito. Bakit mo sinasabing ‘Ipakita mo sa amin ang Ama’? And thus, inasmuch as he addresses himself immediately to the Lord in His Divine Humanity, all His prayers are granted, because the divinity is one with that humanity. ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 3 At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Tags: Juan 14:27 Tagalog Bible Verse. 12Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. January 15, 2021 . 1 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus # 1 si Jesus: Sa ibang manuskrito'y ang Panginoon. 24Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Ngunit ako'y makikita ninyo; sapagkat buháy ako, mabubuhay rin kayo. 13At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Tagalog Language Wikipedia. Si Jesus ang Daan - “Huwag mabagabag ang inyong kalooban; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Next: Juan 14:28-29. 26 Ngunit ang Patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo.

Ingram Street Glasgow Postcode, Glycolysis Pathway Pdf, Homeworld Mothership Size, The Loud House Season 4 Episode 31 Dailymotion, Tulare County Cities, Oatlands House Oatlands, The Truman Show Meryl, How To Make Flashcards On Word, Bounce Patrol Abc,